Gebruiksvoorwaarden

De Darknetweed website Darknetweed.com is een auteursrechtelijk beschermd werk van Darknetweed. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site worden geplaatst.

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels worden door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de juridisch bindende voorwaarden die toezicht houden op uw gebruik van de Site. Door in te loggen op de site verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en verklaart u dat u bevoegd en bekwaam bent om deze voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. ALS U HET NIET EENS BENT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN EN/OF MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE SITE.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en beperken ook de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in het geval van een geschil. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld met behulp van de Terms Of Use Generator en de Privacy Policy Sample.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze Voorwaarden. Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De in deze Voorwaarden aan u verleende rechten zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u zult de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel deel van de Site wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult geen toegang krijgen tot de Site om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, tenzij anders aangegeven, is elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de Site onderworpen aan deze Voorwaarden.  Alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op de Site moeten op alle kopieën ervan behouden blijven.

Bedrijf behoudt zich het recht voor de Site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan u.  U stemt ermee in dat Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een wijziging, onderbreking of beëindiging van de Site of een deel daarvan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat Bedrijf geen enkele verplichting heeft om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van eventuele Gebruikersinhoud die u verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen, in de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van Bedrijf of de leveranciers van Bedrijf. Merk op dat deze Voorwaarden en toegang tot de Site u geen rechten, aanspraken of belangen in of op enige intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten zoals vermeld in artikel 2.1. Bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De Site kan links bevatten naar websites en diensten van derden, en/of advertenties weergeven voor derden.  Dergelijke links en advertenties van derden worden niet beheerd door het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden.  Bedrijf biedt toegang tot deze Links & Advertenties van derden alleen voor uw gemak, en beoordeelt, keurt, bewaakt, onderschrijft, garandeert of doet geen verklaringen met betrekking tot Links & Advertenties van derden.  U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie in acht te nemen. Wanneer u op een van de Links & Advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de desbetreffende derde partij van toepassing, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke gebruiker van de Site is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen Gebruikersinhoud.  Omdat wij geen controle hebben over Gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen is verstrekt.  U gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties.  Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de site, zijn wij niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

Hierbij ontslaat u het Bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet u voor altijd afstand van, elk geschil in het verleden, heden en toekomst, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect betrekking heeft op de Site. Indien u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van artikel 1542 van de California Civil Code in verband met het voorgaande, waarin staat: “een algemene vrijstelling strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser het bestaan niet kent of vermoedt in zijn voordeel op het moment van het uitvoeren van de vrijstelling, die, indien bekend bij hem of haar, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beïnvloed.”

Cookies en webbakens. Net als elke andere website maakt Darknetweed gebruik van ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van de bezoeker en/of andere informatie.

Onze advertentiepartners. Sommige adverteerders op onze site kunnen cookies en web beacons gebruiken. Onze reclamepartners staan hieronder vermeld. Elk van onze reclamepartners heeft zijn eigen Privacybeleid voor hun beleid inzake gebruikersgegevens. Om de toegang te vergemakkelijken hebben we hieronder een hyperlink naar hun Privacybeleid opgenomen.

Disclaimers

De site wordt aangeboden op een “as-is” en “as available” basis, en bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van de hand, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk.  Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten beschikbaar zal zijn, of nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, wettelijk of veilig zal zijn.  Indien de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van het eerste gebruik.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.  Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor winstderving, gegevensverlies, kosten van aanschaf van vervangende producten, of enige indirecte, gevolg-, voorbeeld-, incidentele, bijzondere of bestraffende schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van de site, zelfs als bedrijf is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.  Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, niettegenstaande iets anders in deze overeenkomst, is onze aansprakelijkheid jegens u voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, te allen tijde beperkt tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars (u.s. $50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten.  U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Termijn en beëindiging. Onder voorbehoud van dit artikel blijven deze Voorwaarden volledig van kracht zolang u de Site gebruikt.  Wij kunnen uw rechten om de Site te gebruiken te allen tijde opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, met inbegrip van gebruik van de Site in strijd met deze Voorwaarden.  Bij beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden worden uw Account en het recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd.  U begrijpt dat elke beëindiging van uw Account gepaard kan gaan met het verwijderen van uw Gebruikersinhoud gekoppeld aan uw Account uit onze live databases.  Bedrijf zal geen enkele aansprakelijkheid jegens u hebben voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden.  Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Artikel 2 tot en met 2.5, Artikel 3 en Artikel 4 tot en met 10.

Auteursrecht

Bedrijf respecteert de intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat gebruikers van onze Site hetzelfde doen.  In verband met onze Site hebben wij een beleid met betrekking tot auteursrecht aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in de verwijdering van alle inbreukmakende materialen en in de beëindiging van gebruikers van onze online Site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten.  Indien u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site onrechtmatig inbreuk maakt op de auteursrechten op een werk, en u wilt dat het vermeende inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, moet de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (overeenkomstig 17 U.S.C. § 512(c)) worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

 • uw fysieke of elektronische handtekening;

   

 • identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat ze geschonden zijn;

   

 • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreukmakend is en dat u ons verzoekt te verwijderen;

   

 • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;

   

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

   

 • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het verwerpelijke materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of krachtens de wet; en

   

 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht dat zou zijn geschonden of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Merk op dat, overeenkomstig 17 U.S.C. § 512(f), elke onjuiste voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch aansprakelijk stelt voor alle schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn opgelopen in verband met de schriftelijke kennisgeving en beschuldiging van inbreuk op het auteursrecht.

Algemeen

Deze Voorwaarden kunnen af en toe worden herzien, en als wij substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en/of door de wijzigingen duidelijk zichtbaar op onze Site te plaatsen.  U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres.  In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, vormt onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen.  Wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op de vroegste van dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze bekendmaking van de wijzigingen op onze Site.  Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze Site.  Voortgezet gebruik van onze Site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Geschillenbeslechting. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met Bedrijf en beïnvloedt uw rechten.  Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN CLASS ACTION WAIVER.

Toepasselijkheid van de arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het Bedrijf die niet informeel of in een kleine rechtbank kunnen worden opgelost, worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst.  Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures gehouden in het Engels.  Deze arbitrageovereenkomst geldt voor u en het Bedrijf, en voor alle dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals voor alle bevoegde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de Voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsplicht en informele geschillenbeslechting. Voordat een partij kan verzoeken om arbitrage, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij sturen, waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde hulp worden beschreven.  Een kennisgeving aan het Bedrijf moet worden gestuurd naar: VK. Nadat de kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen.  Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan elke partij een arbitrageprocedure beginnen.  Het bedrag van een door een partij aangeboden schikking mag niet eerder aan de arbiter worden bekendgemaakt dan nadat de arbiter het bedrag van de prijs heeft vastgesteld waarop een van beide partijen recht heeft.

Arbitrageregels. De arbitrage wordt ingeleid via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze afdeling.  Indien de AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, komen de partijen overeen een alternatieve ADR-aanbieder te kiezen.  De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover deze regels in strijd zijn met de Voorwaarden.  De AAA Consumer Arbitration Rules die van toepassing zijn op de arbitrage zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.  De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter.  Alle claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde prijs minder is dan tienduizend Amerikaanse dollar (US $10.000,00) kunnen worden opgelost door middel van bindende arbitrage zonder verschijning, naar keuze van de partij die genoegdoening zoekt.  Voor vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde schadevergoeding tienduizend dollar (US $ 10.000,00) of meer bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door het arbitragereglement.  Elke hoorzitting wordt gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en de partijen anders overeenkomen.  Indien u buiten de Verenigde Staten woont, zal de arbiter de partijen redelijkerwijs op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van eventuele hoorzittingen. Een uitspraak over de door de bemiddelaar gedane uitspraak kan in elke bevoegde rechtbank worden gedaan.  Als de arbiter u een uitspraak doet die hoger is dan het laatste aanbod tot schikking dat het Bedrijf u vóór het begin van de arbitrage heeft gedaan, zal het Bedrijf u het hoogste bedrag van de uitspraak of $2.500,00 betalen.  Elke partij draagt haar eigen kosten en uitgaven in verband met de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage zonder verschijning. Indien wordt gekozen voor arbitrage zonder verschijning, wordt de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke stukken uitgevoerd; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage start.  De arbitrage brengt geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen met zich mee, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Termijnen. Als u of het Bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageactie worden ingeleid en/of geëist binnen de verjaringstermijn en binnen elke termijn die wordt opgelegd door de AAA-regels voor de betreffende vordering.

Bevoegdheid van de arbiter. Als de arbitrage wordt ingeleid, zal de arbiter beslissen over de rechten en aansprakelijkheden van u en het Bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen.  De arbiter heeft de bevoegdheid om moties toe te staan die de gehele of een deel van een vordering afwijzen.  De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoeding toe te kennen, en om alle niet-monetaire genoegdoening of genoegdoening toe te kennen die voor een individu beschikbaar is onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de Voorwaarden.  De arbiter vaardigt een schriftelijke uitspraak en een verklaring van beslissing uit, waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd worden beschreven.  De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis schadevergoeding toe te kennen als een rechter in een rechtbank zou hebben.  De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het Bedrijf.

Afstand van juryrechtspraak. De partijen zien HIERBIJ af van hun CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN om naar de rechtbank te gaan en een proces te voeren voor een rechter of een jury, en kiezen er in plaats daarvan voor dat alle vorderingen en geschillen worden opgelost door middel van arbitrage in het kader van deze arbitrageovereenkomst.  Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en minder duur dan de regels die voor een rechtbank gelden en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank.  In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een proces om een arbitraal vonnis nietig te verklaren of af te dwingen of anderszins, doen u en het Bedrijf afstand van alle rechten op een rechtszaak en kiezen er in plaats daarvan voor dat het geschil door een rechter wordt opgelost.

Afstand van groeps- of geconsolideerde acties. Alle claims en geschillen binnen het bereik van deze arbitrage overeenkomst moeten worden bemiddeld of geprocedeerd op een individuele basis en niet op een klasse basis, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk of geconsolideerd worden bemiddeld of geprocedeerd met die van een andere klant of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk.  De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid te bewaren, tenzij anders vereist door de wet.  Deze paragraaf belet een partij niet om aan een rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze Overeenkomst af te dwingen, om een arbitraal vonnis uit te voeren, of om een voorlopige of billijke vergoeding te vragen.

Scheidbaarheid. Indien een deel of delen van deze Arbitrageovereenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, dan zijn deze specifieke delen niet van kracht en worden zij gescheiden, terwijl de rest van de Overeenkomst volledig van kracht blijft.

Recht op afstand. De partij tegen wie de vordering is gericht, kan afstand doen van alle rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst zijn uiteengezet.  Een dergelijke afstandsverklaring zal geen afstand doen van enig ander deel van deze Arbitrageovereenkomst of dit beïnvloeden.

Voortbestaan van de overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na de beëindiging van uw relatie met het Bedrijf.

Small Claims Court. Niettegenstaande het voorgaande, kunt u of het Bedrijf een individuele vordering instellen bij een rechtbank voor geringe vorderingen.

Noodhulp. Ongeacht het voorgaande kan elke partij voor een staats- of federale rechtbank dringende billijke maatregelen vragen om de status quo in afwachting van de arbitrage te handhaven.  Een verzoek om voorlopige maatregelen mag niet worden beschouwd als een afstand van andere rechten of verplichtingen onder deze arbitrageovereenkomst.

Niet aan arbitrage onderworpen vorderingen. Niettegenstaande het voorgaande zijn vorderingen wegens laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en schending of verduistering van het octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om in rechte te procederen, stemmen de partijen er hierbij mee in om zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië.

De Site kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportwetten en kan onderworpen zijn aan export- of importvoorschriften in andere landen. U gaat ermee akkoord geen technische gegevens uit de VS die van het Bedrijf zijn verkregen, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect te exporteren, herexporteren of over te dragen in strijd met de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten.

Het Bedrijf is gevestigd op het adres in Sectie 10.8. Als u in Californië woont, kunt u klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en Bedrijf verloopt via elektronische middelen, of u nu de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat Bedrijf kennisgevingen op de Site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden, gaat u (a) akkoord met het ontvangen van communicatie van Bedrijf in een elektronische vorm; en (b) ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die Bedrijf elektronisch aan u verstrekt voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als het op papier zou staan.

Volledige voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site. Als wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Het woord “inclusief” betekent “inclusief zonder beperking”. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht te zijn gewijzigd, zodat deze geldig en uitvoerbaar is voor zover de wet dat toestaat.  Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant, en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander.  Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn.  Bedrijf kan deze Voorwaarden vrij overdragen.  De bepalingen en voorwaarden in deze Voorwaarden zijn bindend voor cessionarissen.

Uw privacy. Lees onze Privacy Policy.

Copyright/Trademark informatie. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden.  Alle handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op de Site worden weergegeven zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde partij die eigenaar is van de merken.